Algemene voorwaarden Reni - Reni
top

Algemene voorwaarden Reni

1.Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 15 juni 2015 van kracht voor onbepaalde duur en zijn van toepassing op elk aanbod van Reni producten en diensten via de website www.reni.be, op alle aanbiedingen en prijsoffertes van Reni producten en diensten opgemaakt door TMVW, en op elke tussen TMVW en haar klant gesloten overeenkomst omtrent Reni producten en diensten. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op andere producten en diensten van TMVW, behoudens diegene die hierboven zijn vermeld. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op www.reni.be.

In geval bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen van de bijzondere voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen van derden niet door TMVW erkend.

Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen TMVW en de klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om steeds deze algemene voorwaarden tijdens de bestelprocedure te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt. Het feit dat de klant deze algemene voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

TMVW behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds deze algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

TMVW biedt de klant een website, online bestelprocedure, offerte en factuur in één taal aan, het Nederlands.

2.Identificatie

Het aanbod van Reni producten en diensten is een servicelijn van TMVW (ov).

Onder de merknaam FARYS|TMVW worden verschillende dienstverleningen aangeboden via de maatschappijen TMVW (ov), TMVS (dv) en FARYS cvba. TMVW (ov) is een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0200.068.636 (’TMVW’).

3.Totstandkoming van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden

3.1 Bestelling online

De producten en diensten die te koop worden aangeboden via de website www.reni.be zijn in geen geval een bindend aanbod, zodat het louter plaatsen van een bestelling niet voldoende is om een bindende overeenkomst tot stand te brengen.

Een bindende overeenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik waarop de klant de door TMVW verstuurde bevestigingsmail van de bestelling ontvangt.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden, disclaimer en privacy- en cookiebeleid op www.reni.be zonder voorbehoud te aanvaarden. Dit wordt ook apart vermeld en aangevinkt tijdens de bestelprocedure.

 

3.2 Bestelling via offerte

Een prijsofferte op maat met eventuele plaatsing van de producten en extra opties is steeds vrijblijvend. Behoudens ondertekening door de klant van een door TMVW ondertekende prijsofferte, komt een bindende overeenkomst slechts tot stand op het ogenblik waarop TMVW de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Door ondertekening van de prijsofferte wordt de klant geacht deze algemene, disclaimer en privacy- en cookiebeleid op www.reni.be zonder voorbehoud te aanvaarden.

4.Aanbod en prijs

4.1 Bestelling online

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website www.reni.be bezocht wordt. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website www.reni.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

TMVW kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van producten en diensten zoals vermeld op de website www.reni.be opschorten, het assortiment producten en diensten veranderen of de tarieven van haar producten en diensten wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door TMVW voorafgaand aan de wijziging. In voorkomend geval kan elke verandering van de Belgische BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle prijzen op de site staan vermeld in euro en zijn onder voorbehoud van manuele en technische fouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure en bij de bestelling of offerte zelf zijn totaalprijzen en zijn inclusief de Belgische BTW, de standaardleveringskosten en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.

 

4.2 Bestelling via offerte

De geldigheidsduur van een ondertekende offerte wordt vastgelegd op 3 maanden vanaf datum van opmaak vermeld op de offerte. Na deze termijn heeft TMVW het recht om prijsaanpassingen door te voeren.

De prijsofferte is opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte informatie. De door TMVW ondertekende offerte is bindend, doch deze kan aangepast worden indien achteraf blijkt dat de klant verkeerde informatie heeft verstrekt of indien de klant nadien nieuwe informatie verstrekt waarvan TMVW geen kennis had bij de opmaak van de offerte en/of die tijdens het plaatsbezoek niet zichtbaar was.

Meerwerken, uitgevoerd boven de vooraf vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan de uurtarieven die in de initiële opdracht en offerte werden voorzien. De klant heeft zich desbestreffend op voorhand laten informeren en aanvaardt uitdrukkelijk deze werkwijze.

 

5.Bestelling en annulatie

5.1 Bestelling online

De klant krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:

 • het nummer van de bestelling,

 • de datum waarop de bestelling werd geplaatst,

 • het leveringsadres,

 • de details van de bestelling met inbegrip van de totale prijs van de bestelling, inclusief alle kosten,

 • de gegevens van TMVW,

 • de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht op herroeping (artikel 14) door de klant.

TMVW behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling te annuleren of, indien de bevestiging van de bestelling nog niet werd gegeven, deze te weigeren, en dit in de volgende gevallen:

 • een onvolledige of onjuiste bestelling;

 • het verstrekken van verkeerde gegevens;

 • het niet betalen van een vorige levering en / of dienst of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de klant (artikel 6);

 • het niet bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling (Ingenico).

 • De niet-beschikbaarheid van het product of de dienst die het voorwerp uitmaakt van de bestelling conform artikel 8 van huidige algemene voorwaarden.

In geval van overmacht kan TMVW haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

Elke annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig, mits een schriftelijke aanvaarding door TMVW.

 

5.2 Bestelling via offerte

Bij een aanbod op maat met eventuele plaatsing en extra opties worden prijzen en voorwaarden overeengekomen door middel van de door beide partijen ondertekende offerte, of door een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

In geval van annulatie van de bestelling na ontvangst van de ondertekende offerte, kan TMVW een forfaitaire schadevergoeding eisen in volgende gevallen:

 • geen annulatie gemeld of annulatie gemeld minder dan 1 kalenderdag voorafgaand aan de overeengekomen lever- of uitvoeringsdatum: 100% van deofferteprijs;

 • annulatie gemeld tussen 1 en 7 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen lever- of uitvoeringsdatum: 1/3e van de waarde van de offerteprijs;

 • annulatie gemeld meer dan 7 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen lever- of uitvoeringsdatum: geen kosten.

6.Betaling

TMVW blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald, terwijl de klant vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

6.1 Bestelling online

De klant kan zijn bestelling betalen:

6.1.1 rechtstreeks online

TMVW werkt op dit vlak samen met een “Service Payment Provider” (Ingenico) en beschikt over volgende veiligheidsstandaarden: "Visa Certified" en "MasterCard Secured". Als de klant een kredietkaart gebruikt, dan wordt op het moment van de bestelling toestemming gevraagd aan zijn financiële instelling.

6.1.2 via klassieke overschrijving

De betalingsgegevens (bedrag, rekeningnummer) worden aan de klant per e-mail meegedeeld na plaatsing van de bestelling. Bij betaling per overschrijving beschikt de klant over 7 werkdagen om de betaling uit te voeren en blijft de bestelling gereserveerd voor de klant. Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt TMVW ontheven van elke verplichting jegens de klant en wordt de bestelling automatisch geannuleerd zonder kosten voor de klant. De klant ontvangt in dat geval een e-mail waarin TMVW bevestigt dat de bestelling werd geannuleerd.

Elke stap die de klant eenzijdig onderneemt, zowel bij online als bij offline betaling, en waarbij hij bij zijn bank een betaling via www.reni.be betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor TMVW tijdelijk of definitief worden geblokkeerd,

 • annuleert de facto de verwerking van de bestelling zodat de bestelling niet wordt bevestigd of

 • indien de bestelling al is bevestigd, annuleert de bevestiging van de bestelling.

De ontvangst van de betaling wordt steeds bevestigd per e-mail.

6.2 Bestelling via offerte
De facturen zijn betaalbaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur.
Bij niet tijdige betaling wordt de gehele openstaande schuld opeisbaar.
Bij niet of bij gedeeltelijke betaling krijgt de klant achtereenvolgens een herinnering en ingebrekestelling. Bij de ingebrekestelling wordt een administratieve kost van 7,5 € aangerekend. Indien de klant na de ingebrekestelling nog steeds de betaling niet heeft uitgevoerd zal een aangetekende ingebrekestelling worden verstuurd, waarbij de in artikel 12 beschreven verwijlinterest wordt aangerekend.
Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt TMVW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. TMVW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die uit deze opschorting voortvloeit.

7.Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de klant toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van TMVW, haar host of haar betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

8.Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van TMVW is geldig zolang het op de website www.reni.be vermeld staat en op voorwaarde dat het product beschikbaar is in de voorraden van TMVW of haar leveranciers.

Indien een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer beschikbaar is, wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht door de klantendienst van TMVW en kan hij zijn bestelling annuleren, aanvaarden dat de bestelling slechts ten dele kan worden geleverd en dat het niet-geleverde deel wordt terugbetaald, of een product of dienst aanvaarden dat/die gelijkaardig is aan het product of de dienst dat/die hij bestelde.

Indien de klant het voorgestelde alternatief weigert, betaalt TMVW de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze volledig werd geleverd of niet.

Wanneer een op de website aangeboden product of dienst zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product of deze dienst niet opgesplitst bij de levering.
In ieder geval kan TMVW niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer beschikbaar is.

9.Beperking van aansprakelijkheid

TMVW kan o.a. in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, waterschade, bliksem, brand, natuurrampen, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout, vergissing of een nalatigheid van de klant of een derde persoon (bv. het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid producten of diensten, een onvolledig of fout leveringsadres invoeren of het adres zo invoeren dat de zending niet correct kan worden uitgereikt) (niet limitatief).

TMVW kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade ten gevolge van:

 • de niet-vervanging van toebehoren of hulpstukken bij de producten die regelmatig dienen te worden vervangen;

 • defecten aan de producten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

 • opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van de producten strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

 • een commercieel, professioneel of collectief gebruik van de producten.

   

10.Levering en plaatsing

Bij de bestelling wordt een voorkeur voor leveringsdatum opgegeven door de klant. TMVW verbindt zich ertoe om elke online bestelling te leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van de bevestigingsmail van TMVW van de betaling door de klant, tenzij een latere leveringsdatum werd opgegeven door de klant. Bij bestelling via offerte wordt de levertermijn vermeld op de offerte. Op uitdrukkelijk verzoek kan een latere termijn overeengekomen worden. De door TMVW voorziene datum en uur van levering zijn volstrekt informatief en geven bij afwijking aan de klant geen recht tot het eisen van enige schadevergoeding.

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant tijdens de bestelprocedure opgaf of zoals vermeld op de offerte. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België en niet in een postbus. TMVW behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen.

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of kopie) gevraagd worden bij levering. Bij de levering zit altijd een leveringsbon. De klant tekent voor ontvangst én aanvaarding van de levering op de leveringsbon met vermelding van zijn naam en akkoord.

Het reinigen van de producten of onderdelen ervan na levering en/of plaatsing is ten laste van de klant.

Specifiek wat betreft de betonnen regenwater- en/of infiltratietank: Deze wordt doorgaans rechtstreeks vanaf de vrachtwagen (max. 14 ton) in de uitgegraven bouwput geplaatst. Vandaar dat hiervoor de werf(weg) en de plaats van levering degelijk berijdbaar en toegankelijk (breedte ≥ 4 m en vrije hoogte ≥ 4 m) moet zijn voor een vrachtwagen met kraan. De vrachtwagen moet met de achterzijde de uitgegraven bouwput kunnen naderen. De grond er omheen moet voldoende verhard zijn om het inzakken van de steunpoten van de vrachtwagen te verhinderen. De regenwatertank wordt zonder schokken en stoten geplaatst op de volkomen vlak uitgevoerde fundering. De klant heeft niet het recht noch van TMVW, noch van de aangestelde of van de chauffeur, enige schadevergoeding te eisen indien er zich een breuk of andere schade voordoet aan de in-, op- of uitrit van hun eigendommen, wegens slechte toestand ervan of wegens te smalle doorgangen. Indien deze vrachtwagens bewegen op eigendommen of huurgronden van de klant is dit op zijn verzoek en op zijn verantwoordelijkheid.

TMVW beperkt zich tot de levering en het lossen in de bouwput, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De verdere installatie valt ten laste van de klant.

De levering en het lossen gebeurt door de vervoerder met behulp van (het personeel of de aangestelde van) de klant. Dit gebeurt in de bouwput, hetzij op de plaats die de vervoerder als laatste voor hem bereikbare plaats aanziet. De lostijd bedraagt 30 minuten. Indien er vertraging voortvloeit ten gevolge van het niet naleven van de voorwaarden voor levering en lossen zoals vermeld in dit artikel 10, zullen deze aangerekend worden onder de vorm van extra wachturen. De prijs hiervan bedraagt 29,5 euro (excl. BTW) per 15 minuten.

De voegdichtingen en de aansluitingen zijn door de klant zelf uit te voeren.

11.Garantie

Alle producten en diensten die via de website www.reni.be worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de website www.reni.be hebben echter geen enkele contractuele waarde.

De klant moet bij ontvangst van zijn bestelling het product onmiddellijk controleren op zichtbare gebreken.

Indien bij levering zou blijken dat een product of deel van een product niet overeenstemt met het door de klant bestelde product of als het beschadigd is, kan de klant de levering weigeren. Wanneer aan de buitenzijde van de bestelling duidelijk gebreken zichtbaar zijn, dient de klant de zending te weigeren en TMVW hier onmiddellijk van in kennis te stellen.

Behoudens andersluidende vermelding, wordt op de geleverde producten een waarborg verleend gedurende een periode van twee jaar die aanvangt op de leveringsdatum. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de producten. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan de producten (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);

 • de vervanging van toebehoren of hulpstukken van de producten die regelmatig dienen te worden vervangen;

 • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van de producten strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

 • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van de producten.

In ieder geval dienen de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de door TMVW geleverde producten te worden gevolgd, zoals voorzien op de website www.reni.be/info/productinfo, zoniet vervalt iedere garantie.

Na vaststelling van het gebrek brengt de klant zo spoedig mogeijk de klantendienst van TMVW schriftelijk hiervan op de hoogte (zie artikel 15). Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door TMVW aangewezen derde, vervalt de garantie.

De klant heeft, in functie van wat mogelijk en redelijk is, het recht de kosteloze herstelling of de vervanging van het product te eisen. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de overeenkomst te eisen. De aansprakelijkheid van TMVW en het bedrag der schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten. Iedere aansprakelijkheid van TMVW voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

TMVW kan enkel instaan voor de conformiteit van de Reni producten en diensten aangeboden op de website www.reni.be. De eventuele niet-conformiteit van producten en diensten van derden (bv. van De Post) kan in geen geval worden toegeschreven aan TMVW.

FARYS|TMVW mag het terugzenden van gebrekkige stukken eisen. Zij behoudt zich het recht voor deze te vervangen of op haar kosten te herstellen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

12.Administratieve kosten en interesten bij niet- of gedeeltelijke betaling

Bij de ingebrekestelling wordt een administratieve kost van 7,5 € aangerekend.

Vanaf de verzending van een aangetekende ingebrekestelling wordt er van rechtswege een verwijlinterest van 2,5% aangerekend. Alle kosten voor het invorderen van het niet-betaalde bedrag zijn tevens ten laste van de klant. Bovenvermelde is onverminderd het recht van TMVW om haar hogere schade te bewijzen of de andere rechtsmiddelen waarover zij naar Belgisch recht beschikt aan te wenden.

13.Verwerkingskosten

De eventuele verwerkingskosten die voor rekening zijn van de klant worden tijdens het aankoopproces online meegedeeld.  Die kosten worden ook vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling en bijgeteld bij de prijs voor de/het bestelde product(en) en diensten. Indien TMVW omwille van de beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de eventuele verwerkingskosten slechts één keer aangerekend.

14.Recht op herroeping

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht beschikt de klant als consument (zoals bepaald in artikel 3) over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag die volgt op de dag van de levering, om TMVW in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de klant TMVW via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van onderstaande modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht:

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

TMVW

Stropstraat 1

9000 Gent

Tel: 078/35 35 99

E-mail: info@reni.be

 

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop

van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Bestelnummer

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Bankrekeningnummer

- Telefoon/GSM

- E-mail

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die de klant tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door TMVW geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat TMVW op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. TMVW betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant dient bij de terugzending de volgende voorwaarden na te leven:

 • De klant contacteert TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, tel 078/35 35 99, info@reni.be, onverwijld om een datum af te spreken voor de ophaling van de producten,

 • De directe kosten voor ophaling van de producten zijn voor rekening van de klant. TMVW stelt zelf een transporteur aan om de producten te komen ophalen. De prijs voor het ophalen van de producten is als volgt voor de verschillende pakketten:

  • Start pakket => 22 euro (excl. BTW)

  • Mini en Basic pakket => 75 euro (excl. BTW)

  • Comfort, Plus, Advanced en Maxi pakket  => 199 euro (excl. BTW).

Als de klant de producten nog wil kunnen terugzenden zoals hierboven omschreven, mag de klant ze enkel in die mate gebruiken als nodig om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Als de klant de producten terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij ophaling door TMVW zullen ter beschikking blijven van de klant, die er de prijs van zal moeten betalen.

 

15.Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de producten en diensten die werden geleverd in het kader van de website www.reni.be,  kan de klant terecht bij:

TMVW

Stropstraat 1

9000 Gent

Tel: 078/35 35 99

E-mail: info@reni.be

www.reni.be/contact

Bij contactname met de klantendienst in verband met een probleem met de bestelling, dient de klant steeds het bestel- of ordernummer mee te delen. Het bestelnummer staat op de bevestigingsmails van de bestelling en van de betaling en op de leveringsbon bij de verzonden producten. Het ordernummer staat op de offerte.

TMVW zal de nodige inspanningen leveren om uw klacht zo snel mogelijk te beantwoorden en om een bevredigende oplossing te vinden.

Voorstellen tot compromis die ten commerciële titel zouden gedaan worden, kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze algemene voorwaarden.

Naast onze eigen klachtenprocedure, kan de klant vanaf 1 juni 2015 voor buitengerechtelijke consumentengeschillen terecht bij de Consumentenombudsdienst (COD). Deze dienst kan de klant in de eerste plaats informatie verschaffen over uw rechten als consument.

Indien de klant klachten heeft, kan hij hiervoor ook bij de COD terecht. De COD zal de klacht analyseren om deze vervolgens aan het bevoegde bemiddelingsorgaan door te geven.

Desgevallend kan de klant bij onderstaande geschillencommissie rechtstreeks of na doorverwijzing door de COD terecht met sectorspecifieke klachten:

Verzoeningscommissie Bouw

Espace Jacquemotte

Hoogstraat 139

1000 Brussel

Tel: 02 504 97 86

Fax: 02 504 97 84

info@bouwverzoening.be

www.bouwverzoening.be

 

16.Toepasselijk recht en geschillen

In geval van enig dispuut, geschil of eis voortvloeiende uit of in verband met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de producten of diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en de toepassing of interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering conform artikel 7 (e-mail, back-up).