Disclaimer - Reni
top

Disclaimer

Deze website is eigendom van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging (hierna afgekort “TMVW”)

 Adres maatschappelijke zetel:

Stropstraat 1
9000 Gent
Ondernemingsnummer: BTW BE 0200.068.636

1.1.1Contactgegevens:

TMVW
Stropstraat 1
9000 Gent
Telefoon: 078/35.35.99
E-mail: info@reni.be
Contact

 

1.1.2Algemeen

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met huidige algemene voorwaarden. TMVW is gerechtigd deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen.

1.1.3Toegang

De website is compatibel met de meeste browsers. TMVW kan echter geen garantie op compatibiliteit verlenen en is niet aansprakelijk indien de gebruiker de website of een deel ervan toch niet zou kunnen gebruiken. De dienstverlening kan verschillen naargelang het land waar de gebruiker de website raadpleegt.

De informatie op de website wordt ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en voor de commercialisering door TMVW van haar producten en diensten. De gebruikers wordt niet toegelaten de informatie verder te commercialiseren, bijvoorbeeld door het verkopen of verhuren van informatie of algemeen elk ander gebruik anders dan door deze algemene voorwaarden toegelaten.

Om gebruik te maken van de website dienen minderjarige gebruikers vooraf de toestemming van hun ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordigers te hebben.

Het is de gebruikers verboden om zich op enige wijze toegang te verschaffen tot delen van de website die niet bestemd zijn voor de gebruiker en het is evenmin toegelaten om informatie op de website die niet aan de gebruiker toebehoort te wijzigen, te verwijderen of te archiveren.

TMVW streeft ernaar de website op een continue wijze en aan een zo groot mogelijke groep gebruikers aan te bieden, maar biedt geen garanties wat betreft beschikbaarheid of toegankelijkheid. TMVW behoudt zich het recht voor om de website te wijzigen, tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op schadevergoeding, bijvoorbeeld in geval van onderbrekingen, storingen of vertragingen.

1.1.4Intellectuele eigendomsrechten

De website en de inhoud ervan, in zijn geheel of delen ervan, met inbegrip van de afbeeldingen, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, geluid e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten (o.a. auteurs- en naburige rechten, merkenrecht, e.a.) en behoren toe aan TMVW of rechthoudende derden.

Het is de gebruiker niet toegelaten om de website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren, downloaden, mee te delen aan het publiek, distribueren, reproduceren of anderszins te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TMVW of de desbetreffende rechthoudende derde. De gebruiker mag wel de inhoud van deze website downloaden of uitprinten voor persoonlijk gebruik.

Het linken naar deze website is niet toegelaten zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van TMVW.

1.1.1Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website www.reni.be is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch of ander advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TMVW levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal TMVW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

TMVW kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren op het volgende e-mail adres: info@reni.be.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TMVW geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

TMVW kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks,

met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TMVW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

1.1.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van enig dispuut, geschil of eis voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de website of de informatie en/of inhoud van deze website, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement.