Wetgeving
top

Wetgeving

Home Particulier Wetgeving

Wat zegt de wetgever rond regenwater?

De verordening hemelwater

De Vlaamse Regering keurde op 5 juli 2013 de verordening rond hemelwater goed. Deze verordening was een aanzienlijke verstrenging van de regelgeving van 2004. De bepalingen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) werden dan nog eens uitgebreid in  september 2016. De GSV hemelwater was vroeger uitsluitend van toepassing op vergunnings- en meldingsplichtige handelingen.

Sedert 29 september 2016 vallen meer handelingen onder het vrijstellings- of meldingsbesluit:

  • de handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning
  • de stedenbouwkundige handelingen die gemeld kunnen worden
  • het toepassingsgebied van de gewestelijke verordening "hemelwater"

De verplichtingen

Voor het toepassingsgebied van de GSV hemelwater betekent dit concreet dat:

Elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter dan 40m² moet aan de GSV hemelwater voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht!

Vaak voorkomende handelingen die vrijgesteld zijn van vergunning, maar die nu wel onder het toepassingsgebied vallen van de GSV hemelwater zijn o.a.:

  • Aanleg van strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar een gebouw die aangesloten worden op de openbare riolering;
  • Aanleg van niet-overdekte constructies in zij- en/of achtertuinen, met een totale oppervlakte van 80m² per perceel, die aangesloten worden op de openbare riolering.

Uiteraard is men niet verplicht te infiltreren indien het perceel kleiner of gelijk is aan 250m², zoals in de GSV hemelwater beschreven.

Let op: deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Er kunnen strengere regels gelden op provinciaal of gemeentelijk vlak. Contacteer dus ook zeker uw provincie en de dienst stedenbouw van uw gemeente.

Overzicht verordening hemelwater

  GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening)
Toepassing Nieuwe overdekte constructies, renovatie bestaande constructies en verhardingen
Minimum grensconstructies > 40 m2
Minimum grensverhardingen > 40 m2
Regenwaterput Minimum 5000 liter
Vrijstellingen Perceel < 250 m2
Infiltratie en/of buffering In de eerste plaats steeds infiltreren, bufferen in uitzonderlijke gevallen
Berekening infiltratie opp. Naast de verharde oppervlaktes ook de dakoppervlaktes
Dimensies infiltratievoorziening 4 m2/100 m2
2500 l/100 m2
Dimensies buffervoorziening 2500 l/100 m2
20 l/s/ha vanaf 2500 m2
Nieuwe verkavelingen met wegenis Collectieve infiltratie/buffering voorzien