Infiltratie
top

Architecten en voorschrijvers

Home Professional Architectenenvoorschrijvers Architecten en voorschrijvers

Infiltratie

Regenwater laten infiltreren, betekent dat u het regenwater op een of andere manier de kans geeft in de grond te dringen. Het is eigenlijk niet meer dan het herstellen van een verstoord natuurlijk patroon. Regen dringt altijd door de bodem waarop het valt en vult op die manier de grondwatervoorraad opnieuw aan. In het volgebouwde Vlaanderen krijgt het regenwater hier steeds minder de kans toe. Regenwater laten infiltreren, kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van onze grondwatervoorraden en het tegengaan van de uitdroging.

We onderscheiden twee types infiltratie:

 • Rechtstreekse infiltratie: het regenwater loopt bovengronds weg via halfverharde oppervlakken, grastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen …
 • Onrechtstreekse infiltratie: het regenwater wordt via een afvoerbuis naar een boven- of ondergrondse infiltratie geleid.

 

Enkele voorbeelden van bovengrondse infiltratiesystemen

 • Gracht
 • Bekken
 • Wadi: een gracht of bekken met eronder een drainagekoffer

Voordeel van een bovengronds infiltratiesysteem is dat het goed te inspecteren is, perfect past in een groene omgeving en goed werkt bij hoge grondwaterstanden.
Nadeel is dat het dikwijls meer ruimte inneemt, regelmatig onderhoud zoals maaien nodig heeft en dat sommige systemen duurder zijn in aanleg, zoals een wadi.

Enkele voorbeelden van ondergrondse infiltratiesystemen

 • Combinatie van regen- en infiltratiebetonput (2-in-1)
 • Infiltratiekrat (kunststof)
 • Infiltratieput uit poreus beton
 • Infiltratiebuis
 • Infiltratiepaal

De voor- en de nadelen van een ondergronds systeem zijn sterk afhankelijk van het gekozen systeem. Het algemene voordeel tegenover bovengrondse systemen, is dat ze bovengronds veel minder plaats innemen. Er zijn in principe enkel deksels voor inspectie en onderhoud. Bepaalde systemen kunnen ook onder verharde oppervlaktes geplaatst worden zoals terrassen, opritten …

Infiltratie is enkel mogelijk als de grondwatertafel voldoende diep is en de bodem voldoende doorlatend is. Er zijn verschillende manieren om na te gaan of infiltratie mogelijk is:

 • Bodemonderzoek
 • Proefondervindelijk (via een infiltratieproef, dit geeft de meest correcte informatie.
  Er bestaan verschillende soorten proeven: via textuurbepaling, met de proef van de dubbele ring, proef via een peilbuis of via staalname en labo analyse,…)
  Voor dergelijke proeven contacteert u best een gespecialiseerde firma. Indien er reeds bodem- of andere proeven dienen te gebeuren (bvb ter voorbereiding bij het plaatsen van de fundering) kan u best ineens een infiltratieproef aanvragen. 
 • Indicatief, op basis van:
 1. Bodemkaart AGIV
 2. DOV Ondergrond Vlaanderen
 3. Geoloket Watertoets

 

Aandachtspunten infiltratie

 • Voorzie de overloop van de infiltratievoorziening boven het niveau van de grondwatertafel, om permanente drainage te voorkomen.
  • Overloop naar kunstmatige afvoerweg voor hemelwater (gracht, beek …) of naar de openbare riolering
  • Overloop op eigen terrein
 • Voorkom de terugstroom van water
  • uit het infiltratiesysteem naar de hemelwaterput
  • uit een gemengde leiding (openbaar domein) naar het infiltratiesysteem
 • Bewaar voldoende afstand tot gebouwen en bomen
  • Richtwaarde: minstens 4 meter afstand tot gebouwen
 • Zorg dat de voorziening toegankelijk is voor reiniging en inspectie

Buffer- en infiltratievoorziening : welke oppervlakte mag u praktisch in rekening brengen?