Wetgeving - Reni
top

Wat zegt de wetgever rond regenwater?

Nieuwe verordening

De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening rond hemelwater definitief goedgekeurd. Deze verordening was een aanzienlijke verstrenging van de regelgeving van 2004.
Sinds 1 januari 2014 is dus de nieuwe verordening van toepassing bij:

 • Aanleg, heraanleg of uitbreiding van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²
 • Aanleg, heraanleg of uitbreiding van verharding waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²
 • Aanleg van afwatering voor bovenvermelde constructies of verharding waar het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de grond infiltreerde.

De verplichtingen

 • Nieuwe eengezinswoningen moeten een hemelwaterput van minimum 5.000 liter voorzien, met een operationele pompinstallatie en één of meerdere aftappunten.
 • Ook bij de nieuwbouw of herbouw van andere gebouwen groter dan 100 m² is het verplicht om een hemelwaterput te voorzien met een maximale inhoud van 10.000 liter (tenzij men kan motiveren dat er een groter nuttig hergebruik zal zijn). Ook deze put moet over een operationele pompinstallatie en één of meerdere aftappunten beschikken.
 • De meeste nieuwe constructies/verhardingen moeten over een infiltratievoorziening beschikken. Maar er zijn ook uitzonderingen toegestaan:
  • Percelen kleiner dan 250m²
  • Percelen gelegen in een beschermingszone type I of II van een drinkwatergebied.
 • Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zijn collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

Voor de volledige verordening, klik hier voor meer info.

Let op: deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Er kunnen strengere regels gelden op provinciaal of gemeentelijk vlak. Contacteer dus ook zeker uw provincie en de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Bijvoorbeeld in de provincie Vlaams-Brabant geldt bijkomend een provinciale stedenbouwkundige verordening die de aanleg van niet-doorlatende verhardingen slechts uitzonderlijk toelaat.

Overzicht oude vs. nieuwe verordening

  Verordening van 2004 Verordening van 2014
Toepassing Nieuwe overdekte constructies en verhardingen Idem 2004 + ook deel van bestaande constructies en verhardingen
Minimum grensconstructies > 75 m2 > 40 m2
Minimum grensverhardingen > 200 m2 > 40 m2
Regenwaterput Minimum 3000 liter Minimum 5000 liter
Vrijstellingen Perceel < 300 m2 Perceel < 250 m2
Infiltratie en/of buffering Buffering bij te hoge waterstanden, infiltratiegevoelige bodems en voor grote opp. In de eerste plaats steeds infiltreren, bufferen in uitzonderlijke gevallen
Berekening infiltratie opp. Enkel de verharde oppervlaktes Naast de verharde oppervlaktes ook de dakoppervlaktes
Dimensies infiltratievoorziening 2 m2/100 m2
1500 l/100 m2
4 m2/100 m2
2500 l/100 m2
Dimensies buffervoorziening 2000 l/100 m2
42 l/s/ha
2500 l/100 m2
20 l/s/ha vanaf 2500 m2
Nieuwe verkavelingen met wegenis Geen specifieke regels Collectieve infiltratie/buffering voorzien